Politika privatnosti

I Opšti podaci i podaci o rukovaocu koji obrađuje podatke o ličnosti

Poštovani Kupci i Prodavci (u daljem tekstu zajedno označeni kao: “Korisnici”),

Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti. U postupku prodaje i/ili kupovine na Elektronskoj platformi hes.rs saglašavate se sa Politikom privatnosti i potvrđujete da ste pročitali, razumeli uslove pod kojima obrađujemo Vaše lične podatke i prihvatili Politiku privatnosti.

Hes DOO Pozarevac sa sedištem na adresi ul. Pukovnika Milivoja Stojanovića broj 3, matični broj: 21954152, PIB: 113988131, e-mail: jelenamaric@hes.rs(u daljem tekstu: “HES, Društvo, Platforma ili Mi”), poštuje i štiti privatnost svake osobe (fizičkih lica – Korisnika platforme, potencijalnih Korisnika ili drugih lica – u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Lice ili Vi“) čije lične podatke prikuplja i obrađuje (u daljem tekstu: „Lični podaci“).

Prikupljanje, obradu i čuvanje Ličnih podataka HES sprovodi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“).

Kako smo svesni da je privatnost važna za Vas i kako bismo zaštitili privatnost Lica čije Lične podatke prikupljamo, Mi smo doneli i objavili ovu Politiku privatnosti, koja definiše koje Lične podatke prikupljamo, na koji način, za koju svrhu ih obrađujemo, kako ih štitimo, koliko dugo ih čuvamo, i na kraju, koja su Vaša prava u vezi sa Vašim Ličnim podacima. S tim u vezi, Politika privatnosti prikazuje našu praksu u vezi sa prikupljanjem Ličnih podataka, bilo da ih prikupljamo direktno od Vas, od trećih lica, prilikom Vaše posete našoj platformi, putem Vaše pisane ili usmene komunikacije sa nama ili iz drugih izvora. U svakom slučaju, ukoliko imate pitanja ili nedoumice, budite slobodni da nas kontaktirate u svakom trenutku na email adresu: info@hes.rs.

II Osnovni pojmovi i Lični podaci koje HES obrađuje

Lični podatak“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade;

Obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

Zajednički rukovaoci“ su dva ili više Rukovaoca koji zajedno određuju svrhu i način obrade;

HES i Prodavac su u odnosu Zajedničkih rukovaoca u pogledu izvršenja ugovornih obaveza HES-a i zakonskih obaveza Prodavca, za svrhe rešavanja o zakonskim pravima Kupaca (pravo na odustanak od ugovora, pravo na podnošenje reklamacije, povrat robe/plaćene cene). HES i Prodavac radi regulisanja svojih odnosa Zajedničkih rukovaoca podataka o ličnosti u smislu člana 43 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti zaključuju odgovarajući ugovor.

Primalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;

Pristanak“ lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;

Povreda podataka o ličnosti“ je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

„Osetljivi podaci“ odnose se na podatke kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

Mi ne prikupljamo Vaše Osetljive podatke, osim ako nam ih ne učinite dostupnim dobrovoljno ili ako smo na to obavezani važećim propisima.

Lični podaci dece“ se odnose na osobe mlađe od 15 godina.

Mi ne prikupljamo Lične podatke dece. Mi prikupljamo Lične podatke lica starijih od 15 godina i to samo za svrhu korišćenja usluga informacionog društva, shodno odredbi člana 16. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

III Načela obrade Ličnih podataka

Molimo Vas da imate u vidu da Mi, u svakom trenutku, prilikom prikupljanja, obrade i čuvanja Vaših Ličnih podataka, postupamo na sledeći način:

 • a) Lični podaci će se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na Lice na koje se podaci odnose („zakonitost, poštenje i transparentnost“);
 • b) Lični podaci će se prikupljati u svrhe koje su konkretno određene ovom Politikom Privatnosti, koje su izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama („ograničenje u odnosu na svrhu obrade“);
 • c) Lični podaci će biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade („minimizacija podataka“);
 • d) Lični podaci će biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. S tim u vezi, Mi ćemo preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave („tačnost“), a Vas molimo da nas uvek obavestite o promeni Vaših Ličnih podataka;
 • e) Lični podaci će se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju Lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade („ograničenje čuvanja“).

Lični podaci će se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera („integritet i poverljivost“).

IV Lični podaci koje HES prikuplja i obrađuje o Vama

Lične podatke koje prikupljamo, obrađujemo i čuvamo jesu sledeći:

 • ime i prezime;
 • adresa prebivališta/adresa za isporuku robe i dostavu računa (ulicu i broj, broj pošte i mesto);
 • e-mail adresa;
 • broj mobilnog telefona;
 • broj tekućeg računa;
 • ime i prezime vlasnika tekućeg računa.

V Način prikupljanja Ličnih podataka

Lični podaci se prikupljaju neposredno od Vas, kao lica čiji se podaci obrađuju ili od strane drugih lica.

 1. Neposredno prikupljanje Ličnih podataka od Lica čiji se podaci obrađuju
  • a) Prilikom registracije Vašeg naloga na našoj platformi

U slučaju da želite da registrujete svoj nalog na našoj platformi u cilju prodaje i/ili kupovine posredstvom Platforme, moći ćete da pokrenete postupak registracije i napravite svoj nalog. Samim tim, da biste registrovali svoj nalog, neophodno je da popunite formular za registraciju, a koji je dostupan na našoj Platformi. Radi kreiranja Profila Prodavca obrađujemo sledeće Lične podatke: ime i prezime, email adresa, broj mobilnog telefona, broj tekućeg računa, ime i prezime vlasnika tekućeg računa ukoliko nije u pitanju tekući račun Prodavca. Radi kreiranja Profila Kupca obrađujemo sledeće Lične podatke: ime i prezime, email adresa, broj mobilnog telefona, adresa prebivališta/adresa za isporuku robe (ulicu i broj, broj pošte i mesto).

Navedeni lični podaci, koje je potrebno otkriti za svrhe registracije Vašeg naloga na našoj Platformi jesu neophodni i koristićemo ih isključivo za svrhe registracije naloga i uspostavljanja komunikacije u cilju registracije naloga, dok isti podatak – email adresu možemo koristiti i za svrhe slanja newsletter-a, obaveštenja o najnovijim proizvodima, popustima i promocijama, ukoliko nam to dozvolite. Samim tim, za svrhe slanja obaveštenja o najnovijim proizvodima, popustima i promocijama, niste u obavezi da nam otkrijete email adresu, kao lični podatak, što predmetni lični podatak, za navedene svrhe, čini opcionim (dovoljno je da ne popunite polje “Prijavite se na newsletter”, te ćemo na taj način znati da nam niste dali pristanak za obradu ličnog podatka – email adrese za navedene svrhe).

Imajući u vidu navedeno, molimo Vas da imate u vidu da niste u obavezi da nam omogućite korišćenje email adrese u svrhe slanja obaveštenja o najnovijim proizvodima, popustima i promocijama, dok za svrhe registracije naloga jeste.

U slučaju da nam ne pružite neophodne Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da registrujemo Vaš nalog.

Svrha zbog koje obrađujemo neophodne Lične podatke jeste registracija Vašeg naloga na platformi i pružanja adekvatne pomoći u pogledu Vašeg naloga.

Svrha zbog koje obrađujemo opcione Lične podatke, jeste slanje newsletter-a, obaveštenja o najnovijim proizvodima, popustima i promocijama. U tom slučaju, ukoliko pristanete da nam otkrijete Lične podatke koji nisu neophodni, smatraće se da ste nam dali Vaš pristanak na obradu Ličnih podataka za navedene svrhe.

Neophodni Lični podaci se čuvaju u našoj bazi dve godine od Vaše poslednje aktivnosti na Vašem nalogu, dok se opcioni Lični podaci čuvaju do opoziva Vašeg pristanka, a u svakom slučaju se brišu nakon pet godina od Vaše poslednje aktivnosti na Vašem nalogu. Korisnici u svakom trenutku mogu da podnesu zahtev za brisanje naloga, a u tom slučaju HES će obrisati i sve Lične podatke Korisnika.

Mi, kao posrednik u ugovornom odnosu između Korisnika, odnosno Kupca i Prodavca, određene lične podatke prosleđujemo Prodavcu samo ukoliko je to neophodno za ostvarivanje prava potrošača u reklamacionom postupku i slično, i to: ime, prezime, e-mail adresu, i na taj način posredujemo u zaključenju i izvršenju ugovora o kupoprodaji robe između Korisnika. Dodatno, u slučaju da Prodavac direktno vrši povraćaj novca Kupcu, Prodavcu otkrivamo i broj tekućeg računa Kupca i naziv grada.

Određene lične podatke Prodavca (ime i prezime, naziv grada i broj tekućeg računa) otkrivamo banci radi realizacije platne transakcije. U cilju refundacije novčanih sredstava Kupcu, otkrivamo određene lične podatke (ime i prezime, naziv grada i broj tekućeg računa) banci.

S tim u vezi, prihvatanjem ove Politike privatnosti, Korisnici su saglasni da se navedeni lični podaci dostave bankama koji mogu podatke o ličnosti da obrađuju isključivo za svrhe izvršenja platne transakcije i refundacije sredstava potrošaču, a u cilju ispunjavanja zakonskih i drugih propisa, naročito onih koji uređuju poslovanje pružalaca platnih usluga, koja u sebi uključuje obavezu izveštavanja državnog organa, provere klijenata sa aspekta sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i upravljanja rizicima.

Takođe, određene lične podatke otkrivamo i kurirskim službama (ime i prezime, adresa za isporuku/preuzimanje robe, broj mobilnog telefona), kako bismo omogućili realizaciju zaključenog ugovora o kupoprodaji robe ili realizaciju Vaših zakonskih prava (pravo na odustanak od ugovora i povraćaj robe, ostvarivanje prava po osnovu prihvaćene reklamacije itd.).

U slučaju da nam ne pružite navedene Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da omogućimo zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji robe između Kupca i Prodavca. U tom smislu, Prodavac i Kupac su u obavezi da unesu tačne i ispravne Lične podatke, a naročito broj tekućeg računa na koji će HES Prodavcu izvršiti uplatu Prihoda od ostvarene prodaje. Korisnici su dužni da tačan i ispravan broj tekućeg računa unesu prilikom registracije naloga na Platformi, a najkasnije u roku od 2 dana od dana kreiranja Naloga. Radi izbegavanja svake sumnje, prikupljanje ovog Ličnog podatka (broja tekućeg računa) se vrši isključivo putem Platforme, a ne i drugih sredstava komunikacije (e-mail, korespondencija putem SMS-a ili Whatsapp-a ili drugih aplikacija).

Svrha zbog koje obrađujemo navedene Lične podatke jeste posredovanje u zaključenju i izvršenju ugovora o kupoprodaji robe između Kupca i Prodavca.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi HES-a pet godina od Vaše poslednje aktivnosti na Platformi.

Napomene radi, broj platne kartice i CVV2 ili CVC broj se ne obrađuje od strane HES-a ni u jednom slučaju.

 • b) Prilikom ostvarivanja Vaših zakonskih prava (pravo na odustanak od ugovora i povraćaj proizvoda, pravo na podnošenje reklamacije, pravo na otkazivanje porudžbine itd)

Shodno Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača, u slučaju zaključenja ugovora o kupoprodaji robe sa Prodavcem, Kupac ima različita zakonska prava (pravo na odustanak od ugovora, pravo na podnošenje reklamacije itd.). S tim u vezi, a kako bismo mogli da Kupcu omogućimo realizaciju prava i kako bismo Kupca obavestili da smo primili zahtev za realizaciju zakonskih prava, potrebno je da nam Vi kao Kupac otkrijete Vaše Lične podatke i to sledeće: ime i prezime; broj mobilnog telefona; adresa prebivališta/adresa sa koje se preuzima roba (ulicu i broj, broj pošte i mesto), e-mail adresa, kao i broj Vašeg tekućeg računa, odnosno broj tekućeg računa i ime i prezime vlasnika tekućeg računa ukoliko nije Vaš tekući račun. U tom slučaju, ukoliko Prodavac bude vršio refundaciju, broj Vašeg tekućeg računa ćemo otkriti Prodavcu, radi povraćaja novca, kao i ime, prezime, naziv grada.

Gore navedene Lične podatke koje nam otkrijete za svrhe ostvarivanja Vaših zakonskih prava otkrićemo Prodavcu kako bi postupio po Vašem zahtevu (e-mail adresu otkrivamo Prodavcu samo u slučaju da Kupac to zahteva i ukoliko je to neophodno za ostvarivanje prava potrošača u reklamacionom postupku i sl), ali i po zakonskim obavezama.

Svrha zbog koje obrađujemo navedene Lične podatke jeste omogućavanje ostvarenja Vaših zakonskih prava (pravo na odustanak od ugovora, pravo na podnošenje reklamacije itd.) i obaveštavanja da smo primili Vaš zahtev koji se odnosi na ostvarivanje Vaših zakonskih prava, a koja neretko podrazumeva i uključuje povraćaj robe, odnosno povraćaj plaćene cene.

U slučaju da nam ne pružite navedene Lične podatke, kao i ukoliko nam ne dostavite tačne Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da Vam omogućimo realizaciju Vaših zakonskih prava.

U cilju ostvarivanja Vaših zakonskih prava (npr. odustanak od ugovora i povraćaj robe), Mi određene Lične podatke otkrivamo kurirskim službama (ime i prezime, adresa za isporuku/preuzimanje robe, broj mobilnog telefona).

Navedeni Lični podaci se čuvaju u našoj bazi dve godine od ostvarivanja Vašeg zakonskog prava.

 • c) Prilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih

Kontaktiranje putem telefona ili email-a 

Prilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih (telefonom ili email-om) radi odgovora na različite upite u vezi sa proizvodima koji se nude na našoj platformi, radi provere statusa pošiljke, radi pružanja pomoći u funkcionisanju same platforme ili radi bilo kakvog problema ili dileme da imate Vi dajete pristanak HES-u da prikuplja Vaše sledeće Lične podatke (u zavisnosti od razloga Vašeg kontaktiranja): ime i prezime, email adresu, broj mobilnog telefona, adresa prebivališta/adresa za isporuku robe.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste uspostavljanje komunikacije sa Vama radi davanja odgovora na Vaše upite ili radi preciziranja Vašeg zahteva odnosno radi provere statusa pošiljke, pružanja pomoći u aktiviranju i funkcionisanju same platforme odnosno radi davanja odgovora na sve Vaše dileme i zahteve.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u našoj bazi dokle god ne opozovete pristanak odnosno najkasnije dve godine od Vaše poslednje aktivnosti na našoj Platformi (kada je osnov obrade Vaš pristanak) odnosno pet godina od Vaše poslednje aktivnosti na Platformi (kada je osnov obrade zaključenje i izvršenje ugovora o posredovanju kupoprodaji robe u Vaše ime i za Vaš račun).

 1. Lični podaci dostavljeni od strane drugih lica

Postoje slučajevi kada nam možete dostaviti lične podatke trećih lica, npr. radi isporuke kupljene robe na adresu prebivališta trećeg lica, u kom slučaju ćemo smatrati da ste od strane takvog lica ovlašćeni za takvo postupanje odnosno smatraćemo da imate pristanak za takvo postupanje i ni u kom slučaju Mi nećemo snositi odgovornost za obradu Ličnih podataka trećeg lica.

VI Svrha prikupljanja i obrade Ličnih podataka

Svrha prikupljanja Ličnih podataka jeste:

 • zaključenje i izvršenje ugovora između HES-a i Korisnika;
 • izvršenje platnih transakcija;
 • poštovanje zakonskih obaveza Društva / Prodavca odnosno radi realizacije Vaših zakonskih prava (pravo na odustanak od ugovora, pravo na podnošenje reklamacije, pravo na otkazivanje porudžbine itd.);
 • registracije naloga Korisnika na našoj platformi;
 • davanje odgovora na upite Korisnika odnosno različite zahteve;
 • poboljšanje funkcionisanja naše platforme i naše usluge;
 • slanje obaveštenja o posebnim i personalizovanim ponudama, novostima, aktuelnostima, vestima;

VII Pravni osnov obrade Ličnih podatka

Shodno načelu zakonitosti, Mi obrađujemo Vaše Lične podatke na osnovu različitih, Zakonom propisanih, osnova, kao što su sledeći:

 • Vaš pristanak

Vaši Lični podaci do kojih smo došli na osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati u našoj bazi, sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših Ličnih podataka možete opozvati u svakom trenutku tako što ćete opozvati pristanak putem elektronskog zahteva na e-mail adresu: info@hes.rs.

Molimo Vas da imate u vidu da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Ličnih podataka izvršenu na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.

 • Izvršenje ugovornih obaveza

Društvo prikuplja Lične podatke koji su neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji između Kupca i Prodavca, odnosno ugovora između HES-a i Korisnika, i ispunjenja predugovornih obaveza, u kom slučaju imamo osnov za prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših Ličnih podataka.

 • Ispunjenje pravnih obaveza shodno odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obligacionim odnosima

U onoj meri u kojoj je obrada Ličnih podataka Kupca nužna radi ispunjenja pravnih obaveza Društva / Prodavca, odnosno obaveza definisanim različitim zakonima, osnov za obradu Vaših Ličnih podataka je relevantan zakonski propis (npr. Zakon o zaštiti potrošača).

VIII Primalac i treće lice

Lične podatke otkrivamo i određenim primaocima, odnosno trećim licima: zaposlenima kod nas, Prodavcima čiju ste robu kupili na našoj platformi u slučaju rešavanja reklamacije, IT serviserima, državnim organima, advokatima. Dodatno, u cilju omogućavanja funkcionisanja platforme, Mi angažujemo druge kompanije i pojedince da obavljaju poslove u naše ime i za naš račun (isporuka paketa preko kurira), kao i povraćaj plaćene cene u slučaju ostvarivanja zakonskih prava potrošača. Navedena treća lica imaju pristup Ličnim podacima potrebnim za obavljanje poslova za koje su angažovani, ali ih dalje ne smeju koristiti u druge svrhe (ukoliko ih koriste za druge svrhe, smatraće se nezavisnim rukovaocima).

Društvo neće Vaše Lične podatke činiti dostupnim drugim primaocima, odnosno trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovoj Politici privatnosti.

IX Period čuvanja Ličnih podataka

Podatke koje Društvo prikuplja na osnovu zakona kao pravnog osnova, dužan je da čuva onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis (dve godine od dana ostvarivanja Vaših zakonskih prava).

Podatke koje Društvo prikuplja na osnovu ugovornog odnosa, Društvo će čuvati pet godina od poslednje aktivnosti potrošača na našoj platformi.

Podaci koji se obrađuju isključivo na osnovu Vašeg pristanka čuvaju se do opoziva pristanka odnosno dve godine od Vaše poslednje aktivnosti na našoj platformi.

X Prava Lica u vezi sa obradom Ličnih podataka

Pored već navedenih prava u ovoj Politici privatnosti, kao i ostalih prava predviđenih Zakonom i drugim propisima u skladu sa Zakonom, Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima prava:

 • da zahteva informaciju o tome da li HES obrađuje njegove/njene Lične podatke i da zahteva pristup tim podacima

Na zahtev Lica, Mi ćemo pružiti informacije o Ličnim podacima Lica koje obrađujemo Mi ili naši obrađivači, u skladu sa našim uputstvima, o svrsi obrade Ličnih podataka, pravnom osnovu i trajanju obrade, imenu i adresi obrađivača i njegovih aktivnosti vezanih za obradu, okolnosti i uticaju na povredu podataka o ličnosti, kao i o merama preduzetim u cilju njihovog eliminisanja, i, u slučaju prenosa podataka, informacije o pravnom osnovu takvog prenosa i prijemniku.

Mi ćemo u najkraćem mogućem roku, nakon Vašeg podnošenja zahteva, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, dostaviti Vama pisano izjašnjenje, na razumljivom jeziku. Pisano izjašnjenje će se dostaviti besplatno, osim ako je zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti učestalo ponavlja. U tom slučaju, Mi možemo naplatiti nužne administrativne troškove davanja pisanog izjašnjenja odnosno postupanja po zahtevu ili možemo odbiti postupanje po zahtevu.

Mi smo dužni da Licu na koje se Lični podaci odnose, na njegov zahtev, dostavimo kopiju Ličnih podataka koje obrađujemo. Mi možemo zahtevati naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva Lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako je Lice na koje se podaci odnose zahtevalo drugačije dostavljanje.

 • da zahteva ispravku, dopunu ili brisanje njegovih/njenih Ličnih podataka i prava na podnošenje prigovora na obradu podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi/njeni netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni i samostalno izmeni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zatraži da se njegovi/njeni Lični podaci izbrišu od strane HES-a slanjem mail-a na reklamacije@hes.rs.

Mi smo dužni da bez nepotrebnog odlaganja izbrišemo Lične podatke i to ukoliko:

 • Lični podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani,
 • Lice je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu,
 • Lice je podnelo prigovor na obradu,
 • Lični podaci su nezakonito obrađivani,
 • Lični podaci moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza,
 • Lični podaci su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.

Mi smo dužni da obavestimo sve primaoce kojima su Lični podaci otkriveni o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju Ličnih podataka ili ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Mi smo dužni da Lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informišemo o svim primaocima.

 • da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • pravo na prenosivost Ličnih podataka

Lice na koje se Lični podaci odnose ima pravo da Lične podatke koje je prethodno nama dostavilo primi od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove Lične podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi:

 1. obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora;
 2. obrada se vrši automatizovano.
 • da se obrada Ličnih podataka ograniči

Obrada Ličnih podataka se od strane HES-a može ograničiti, ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

 • Lice na koje se podaci odnose osporava tačnost Ličnih podataka, u roku koji omogućava nama proveru tačnosti Ličnih podataka;
 • obrada je nezakonita, a Lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju Ličnih podataka i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe Ličnih podataka;
 • nama više nisu potrebni Lični podaci za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je Lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 • Lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima Lica.

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese nama prigovor na obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega/nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

U slučaju da želite da ostvaite svoja prava, molimo Vas da pošaljete email sa zahtevom na email adresu: info@hes.rs.

XI Postupak u slučaju povrede Ličnih podataka

Ako povreda Ličnih podataka može da proizvede visok rizik po prava i slobode Lica, Mi smo dužni da, bez nepotrebnog odlaganja, obavestimo Lice na koje se podaci odnose o povredi koja je nastupila, a sve u skladu sa Zakonom.

U slučaju povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode Lica, Društvo je dužno da o tome obavesti Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja, ili ako je to moguće u roku od 72 časa od saznanja za povredu.

Obaveštenje dostavljeno nadležnom organu sadrži sve informacije u skladu sa Zakonom.

XII Prenos Ličnih podataka izvan teritorije Republike Srbije

Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država/međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 55/2019) (u daljem tekstu: „Odluka“) utvrđeno je gde se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Društvo ne vrši prenos Ličnih podataka izvan teritorije Republike Srbije.

XIV Poverljivost Ličnih podataka i transparentnost

Vaši Lični podaci će biti tretirani kao poverljive informacije i Mi ćemo preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bismo iste zaštitili u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim Ličnim podacima i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Ova Politika privatnosti je dostupna na našoj platformi. Ako odlučimo da promenimo svoju Politiku privatnosti, promene će biti postavljene i objavljene na našoj platformi.

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših Ličnih podataka, budite slobodni da nas u svakom trenutku kontaktirate na email adresu:  info@hes.rs.