Opšti uslovi korišćenja

Poštovani Kupci i Prodavci (u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Korisnici“ ili „Vi“),

Molimo vas da pažljivo pročitate Opšte uslove korišćenja u celini, koji se primenjuju na ugovorne odnose između Vas i HES-a, pre nego što obavite kupovinu ili prodaju posredstvom HES platforme. U postupku kupovine ili prodaje na elektronskoj platformi www.hes.rs (u daljem tekstu: „Platforma“), saglašavate se sa ovim Opštim uslovima korišćenja (u daljem tekstu: „Opšti uslovi korišćenja“ ili „OUK“), čime potvrđujete da ste ih pročitali, razumeli i prihvatili

Opštim uslovima korišćenja regulisani su uslovi i pravila korišćenja Platforme, kao i prava i obaveze Korisnika prema Platformi i uslugama koje Platforma pruža i ostala pitanja od značaja za funkcionisanje Platforme, u okviru vlasnika Platforme, HES DOO Požarevac, sa sedištem na adresi ul. Pukovnika Milivoja Stojanovića broj 3, matični broj: 66121020, PIB: 113988131, e-mail: jelenamaric@hes.rs (u daljem tekstu: „HES“), a na koje Korisnici pristaju prihvatanjem ovih Opštih uslova korišćenja.  

HES je posrednik u prodaji robe između potrošača (Kupca) i trgovca (Prodavca), te kada robu poručuje putem Platforme, potrošač zaključuje ugovor sa trgovcem, odnosno stupa u kupoprodajni odnos sa trgovcem, dok sa Platformom zaključuje Ugovor o posredovanju u kupoprodaji na daljinu. Trgovci (Prodavci) koji prodaju robu putem Platforme sa HES-om imaju zaključenUgovor o posredovanju u prodaji robe i poslovnoj saradnji. Opšti uslovi korišćenja usklađeni su sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o trgovini, Zakonom o oglašavanju. Kupovina obavljena preko Platforme predstavlja zaključenje ugovora na daljinu. Kada Kupac obavi kupovinu putem Platforme, Opšti uslovi korišćenja su sastavni deo tog ugovora, odnosno Ugovora o posredovanju u kupoprodaji na daljinu. Takođe, kada Prodavac proda robu putem Platforme, Opšti uslovu korišćenja su sastavni deo tog ugovora, odnosno Ugovora o posredovanju u prodaji robe i poslovnoj saradnji.

Značenje Pojedinih Izraza

Platforma“ – internet platforma pod nazivom „HES“ koja se nalazi na internet adresi www.hes.rs, a koja je u vlasništvu i pod kontrolom HES-a, koja omogućava širokom krugu posetilaca i korisnika da pregledaju oglase drugih korisnika i kreiraju porudzbinu. Platforma ima za cilj uspostavljanje tržišta i povezivanje, odnosno posredovanje između lica koja prodaju polovnu odeću, obuću i druge artikle i lica koja su zainteresovana da navedenu robu kupe. Platforma se pojavljuje isključivo u svojstvu posrednika između Prodavaca i Kupaca.

Prodavac“ – fizičko lice koje nakon popunjavanja/odobravanja tebele kao korisnik platforme izdaje na revers artikle koje HES slika i objavljuje na platformi u cilju oglašavanja i prodaje artikala koji su poslati uz tabelu. Platforma sa Prodavcem zaključuje Ugovor o posredovanju u prodaji robe i poslovnoj saradnji, a što ne utiče na obavezu Prodavca da poštuje ove OUK, koje su sastavni deo predmetnog ugovora.

Kupac“ – fizičko lice koje putem Platforme ima mogućnost da kupuje Robu koja je ponudjena od strane Prodavaca. Platforma sa Kupcem zaključuje Ugovor u posredovanju u kupoprodaji na daljinu, a što ne utiče na obavezu Kupca da poštuje ove OUK, koje su sastavni deo predmetnog ugovora.

Kurirska služba“ – kurirska služba JP Pošta Srbije, Post Express sa kojom HES ima zaključen ugovor i preko koje Prodavci vrše isporuku Robe HES-u i HES isporučuje Robu Kupcima, kao i preko koje Kupac vrši povraćaj robe.

Posetilac“ – fizičko lice koje pretražuje Platformu, a nije Prodavac/Kupac.

Primalac obaveštenja“ – fizičko ili pravno lice koje je prihvatilo opciju primanja obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama Platforme.

Korisnik“ – zajednički naziv za Prodavca, Kupca, Posetioca i Primaoca obaveštenja.

Administrator“ – lice koje je nadležno za upravljanje i uređivanje Platforme i koje je zaduženo za interakciju sa Korisnicima.

Roba” – polovna odeća, obuća, aksesoar i drugi artikli iz prodajnog asortimana Prodavca koju isti oglašava/prodaje preko Platforme.

Legenda“ – opis stanja Robe koji je objavljen na Platformi i u skladu sa kojim opisom je Prodavac dužan da navede stanje Robe.

Opis Robe“ – informacije koje bliže određuju Robu, a koje je prodavac dužan da unese prilikom dostavljanja prijave HES-u u tabeli artikala koje dostavlja na revers, te artikli moraju biti precizno opisani u realnom stanju sa sledećim kvalitetima artikla (naziv, veličina, stanje, tip i cena, kao i opis i brend artikla).

Oglas“ – oglas kreira HES i iste postavlja na Platformu u skladu sa informacijama Opisa robe/artikala koju je dostavio prodavac prilikom dostavljanja tabele na revers sa artiklima i nakon provere stanja poslatih artikala.

Usluga posredovanja“ – usluga koju pruža Platforma koja se ogleda u uspostavljanju tržišta i povezivanju, odnosno posredovanju između Prodavaca i Kupaca, u vezi sa kupovinom i prodajom Robe putem Platforme.

Usluga zastupanja Prodavaca” – usluga koju HES pruža Prodavcima koja se ogleda u zastupanju Prodavaca u pogledu zaključenja ugovora o kupoprodaji Robe sa Kupcima, komunikacije sa Kupcima, pakovanja Robe, slanja Robe kupcima putem Kurirske službe, kao i prikupljanju isplaćene kupoprodajne cene Robe i isplati na račun Prodavca, sve u ime i za račun Prodavca.

Usluge“ – zajednički naziv za Uslugu posredovanja i Uslugu zastupanja Prodavca.

Ugovor o posredovanju u kupoprodaji na daljinu“ – ugovor koji HES zaključuje sa Kupcem u pogledu posredovanja u kupoprodaji Robe na daljinu koju Prodavac prodaje posredstvom Platforme.

Ugovor o posredovanju u prodaji robe i poslovnoj saradnji“ – ugovor koji HES zaključuje sa Prodavcem u pogledu posredovanja u prodaji Robe Kupcu.

Cena Robe“ – novčani iznos koji predstavlja kupoprodajnu cenu Robe, a koji je određen od strane Prodavca.

Cenovnik poštarine“ – novčani iznosi poštarine objavljeni na Platformi, određeni shodno težini paketa, a koju snose Korisnici. Cenu postarine odredjuje JP Posta Srbije i HES ne moze uticati na istu. Trenutne cene postarine istaknute su na platformi.

„Prijava“ – proces kojim fizicko lice aplicira za poziciju prodavca na platformi HES, koji počinje popunjavanjem tabele od strane prodavca sa ličnim podacima i obaveznim informacijama o artiklima-„opis robe“ koje zeli da pošalje HES-u.

Naknada za oglašavanje“ – naknada koju Prodavac plaća Platformi za pružanje usluga slikanja artikala, kreiranja oglasa, pakovanja i slanja paketa u skladu sa zahtevima kupaca koji su korisnici Platforme.  

Naručite“ – aktivna radnja Kupca koja se ima smatrati slanjem ponude, a koja se vrši klikom na polje „Naručite“ na Platformi, čijim odabirom Kupac šalje ponudu koja se odnosi na prethodno odabranu Robu.

Ponuda“ – radnja Kupca kojom upućuje ponudu za zaključenje ugovora nakon odabira opcije Potvrdi kupovinu.

Prihvat ponude“ – obaveštenje od strane Platforme koje se, u ime i za račun Prodavca, šalje na e-mail adresu koju je Kupac naveo prilikom kreiranja Naloga Kupca/prilikom kreiranja porudžbine, i to nakon prijema Ponude. Predmetno obaveštenje će se smatrati prihvatom ponude.

Ponuda i Prihvat ponude“ – predstavljaju sastavni deo ugovora.

Prava intelektualne svojine“ – prava na žigovima, dizajnu, subjektivna autorska prava i prava srodna autorskim koja su regulisana važećim Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima i drugim pozitivno pravnim propisima Republike Srbije kojim se direktno ili indirektno regulišu pitanja prava intelektualne svojine.

Politika privatnosti“ – opšti akt HES-a koji predstavlja sastavni deo ovih Opštih uslova korišćenja, kojim se Korisnici informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane Platforme, koja je svrha i osnov njihove obrade, dužina čuvanja podataka, pouke o pravima Korisnika, procedure u slučaju incidenata, kao i saglasnost Kupaca da Platforma i Prodavci, u svojstvu zajedničkih rukovalaca (prilikom rešavanja reklamacije) mogu prikupljati, obrađivati i čuvati njegove lične podatke.

Ostvaren prihod od prodaje Robe“ – ukupan novčani iznos koji HES uplaćuje na tekući račun Prodavca po završenoj prodaji Robe, umanjen za trošak provizije (za artikle vrednosti 3.000 rsd i skuplje).

 • Uvodne odredbe

Neophodan uslov za vršenje porudžbina putem Platforme, odnosno prodaja artikala preko Platforme od strane korisnika iste je prethodno upoznavanje i informisanje o Opštim uslovima korišćenja i Politikom privatnosti, kao i prihvatanje ova dva dokumenta, čime potvrđuju da su saglasni sa svim pravilima i uslovima korišćenja Platforme.

Pristup Platformi od strane korisnika, u cilju korišćenja iste, mogu kreirati samo punoletna fizička lica koja su potpuno poslovno sposobna, te Korisnici prihvatom ovih Opštih uslova korišćenja potvrđuju da imaju potrebnu poslovnu sposobnost za takvo korišćenje i stupanje u ugovorni odnos sa HES-om u pogledu korišćenja Platforme.

Korisnik se, u svoje ime i ime trećih lica koje je ovlastio da pristupaju i koriste njegov Nalog, obavezuje da će poštovati ove OUK.

Korisnik platforme snosi celokupnu odgovornost za sve aktivnosti koje sprovodi on ili ovlašćena treća lica putem njegovog pristupa Platformi sa njegovim unetim podacima, te se smatra da su i ovlašćena treća lica upoznata sa ovim OUK, da ih razumeju i da ih se pridržavaju, što se odnosi i na sva ostala pravila, politiku privatnosti, obaveštenja i/ili dogovore koje objavljuje HES.

Korisnik snosi odgovornost za bezbednost svog pristupa Platformi. HES ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz Korisnikovog propusta da ispuni obaveze koje se odnose na bezbednost pristupa platformi i dostupnih informacija trećim licima.

 • I Uputstvo za korišćenje Platforme u svojstvu Kupca, odnosno Prodavca

Da bi koristili Platformi, Kupac i Prodavac su dužni da kreiraju Nalog na Platformi.

Kreiranje Naloga Prodavca i/ili Kupca se sastoji se od registracije koja obuhvata unos obaveznih podataka, prihvatanja ovih OUK i Politike privatnosti.

Obavezni podaci koje Kupac unosi prilikom porudžbine su (više o obradi ličnih podataka pogledajte našu Politiku privatnosti):

 • ime i prezime;
 • adresa prebivališta/adresa za isporuku robe (ulicu i broj, broj pošte i mesto);
 • e-mail adresa;
 • broj mobilnog telefona;

Obavezni podaci koje Prodavac unosi prilikom porudžbine su (više o obradi ličnih podataka pogledajte našu Politiku privatnosti):

 • ime i prezime;
 • e-mail adresa;
 • broj mobilnog telefona;
 • broj tekućeg računa;
 • ime i prezime vlasnika tekućeg računa ukoliko nije u pitanju tekući račun Prodavca;

Prodavac i Kupac su dužni da unesu potpune i tačne podatke kako bi se nesmetano izvršio proces transakcije, kao i da ukoliko dođe do promene bilo kakvih podataka u toku transkacije ažuriraju podatke i o tome obaveste blagovremeno HES putem mail-a jelenamaric@hes.rs.

U slučaju netačne ili nepotpune dostave podataka od strane kupca (npr.pogrešno uneta adresa za isporuku robe), HES ne snosi odgovornost za paket ako se isti uruči pogrešnom primaocu, odnosno ako se paket usled nepotpunih podataka vrati keo neuručen, te je kupac dužan da najpre nadoknadi HES-u trošak duple postarine, i da unapred uplati poštarinu za naredno slanje paketa kako bi se izbegao eventualno ponovni postupak vraćanja paketa, a u skladu sa cenovnikom poštarine.

Po izvršenoj registraciji Naloga, Prodavacu se automatski dodeljuje članski broj (HES broj) koji je generisan i vezan isključivo za Nalog Prodavca. Članski broj koji je dodeljen Prodavcu dodeljuje se samo jednom prilikom registracije i ostaje isti sve vreme korišćenja usluga HES-a od strane Prodavca. Kupci preko HES platforme imaju uvid samo u članski broj Prodavca, dok nemaju uvid ni pristup ličnim podacima Prodavca.

Kupci prilikom kupovine Robe na Platformi nemaju pristup ličnim podacima Prodavca, već jedino mogu da vide članski broj Prodavca. Ujedno, Prodavci prilikom prodaje Robe na Platformi, nemaju pristup ličnim podacima Kupca, osim u slučaju ostvarivanja zakonskih prava Kupaca i obaveza Prodavaca (rešavanje reklamacije i slično).

Prodavac u svakom trenutku može raskinuti saradnju sa HES-om, tako što će zahtevati nazad svoje artikle koji su dati na revers, bez mogucnosti refundacije sredstava koje je Prodavac uplatio HES-u za njegove usluge, bez mogućnosti povrata eventualnih artikala koji su već prodati i poslati Kupcima u skladu sa porudžbenicom.

Kupac u svakom trenutku može raskinuti saradnju sa HES-om ukoliko smatra da poručena roba ima nedostatke koji mu nisu bili poznati niti mogli biti poznati u trenutku zaključenja ugovora, te u tom slucaju preuzima Obrazac za odustanak sa platforme, popunjava u elektronskom formatu i dalje postupa po instrukcijama iz Obrasca, odnosno da takav zahtev može obrazloži posalje na e-mail na reklamacije@hes.rs ukoliko je Zakonski rok od 14 dana prosao.

 • II Uputstvo za prodaju na Platformi

Prodavac se prijavljuje za prodaju, prijavljuje HES-u broj artikala za prodaju, nakon cega dobija obracun za placanje usluge. Nakon evidentirane uplate na izvodu, HES odmah šalje fiskalni racun i podatke prodavcu za slanje paketa, a po prijemu istog, HES vrsi kontrolu i popis primljenih artikala, nakon cega ih ulistava u revers koji nakon popunjavanja dostavlja prodavcu putem mail adrese na odobrenje.

Prodavac placa usluge prodaje putem HES-a u zavisnosti od izabranog paketa usluga, po kursu 118 rsd i to:

 • 7EUR po artiklu za uslugu premium GOLD (+ 1EUR po artiklu u slucaju da Prodavac zeli uslugu formiranja cena od strane HES-a)
 • 15EUR po artiklu za uslugu premium HIGH.

Cena usluge premium GOLD odnosi se na minimalan broj od 20 artikala, te ukoliko Prodavac zeli da proda manji broj od naznacenog minimuma, cena usluge iznosi:

 • 12EUR po artiklu (+1EUR po artiklu u slucaju da Prodavac zeli uslugu formiranja cena od strane HES-a).

Po prijemu odobrenja od strane prodavca, a na osnovu popunjenih podataka u reversu (naziv artikla, boja, cena, stanje, velicina, napomena) od strane HES-a, HES preduzima dalje korake za oglasavanje dostavljenih artikala.

Prodavac može paket poslati samostalno, putem kurirske sluzbe koju on izabere. Naša preporuka je da to bude preko JP Pošte Srbije kao CC paket zbog niže cene poštarine. Trošak postarine prilikom slanja paketa HES-u plaća prodavac, i navedeni tro[kovi poštarine ne ulaze u cenu naplate usluga po artiklu od strane HES-a. Preporuka HES-a jeste da prodavac odabere uslugu osiguranja paketa gde će navesti ukupnu vrednost sadržine paketa kako bi u slučaju gubitka ili oštećenja istog od strane kurirste službe, Prodavac ima osnov da potražujenadoknadu za prouzrokovanu štetu.

Prodavac takođe paket može doneti i lično, u sediste firme u Požarevcu, ul. Djure Djakovica broj 21.  gde ne postoji trošak poštarine paketa, ili u Beogradu na adresu Bulevar Oslobodjenja br.307, odakle HES preuzima paket i doprema ga do firme. U slucaju kada HES prenosi paket iz Beograda sa navedene adrese na adresu sedišta HES-a, poštarina iznosi 1.000 RSD, i navedeni troškovi poštarine ne ulaze u cenu naplate usluga po artiklu od strane HES-a.

Po prijemu paketa u sedište HES-a u Požarevcu, HES je dužan da u roku od 7-10 radnih dana artikle prodavca učini dostupnim korisnicima tako što će ih postaviti na ponudu na platformu, s tim što se ima računati da je prvi dan roka, naredni dan nakon prijema paketa u Pozarevcu. Ovaj rok moze varirati u slucaju vise sile. U slučaju bilo kakvog odustpanja od ovog roka, HES će kontaktirati prodavca.

HES ne snosi rizik oštećenja ili gubitka artikala tokom slanja i prenosa pošiljaka, i rizik ostecenja ili gubitka artikala prelazi sa prodavca na kupca tek po prijemu artikla na adresu kupca.

Uplata usluge po artiklu predstavlja nadoknadu na ime stvarnih troskova angazovanja resursa HES-a radi sprovodjenja procedure u cilju oglasavanja artikala prodavca, te se isti ne refundira prodavcu. Ukoliko prodavac odluči da prekine učešće, to može uraditi u svakom trenutku slanjem mejla na jelenamaric@hes.rs, tako što će se izjasniti da želi da obustavi učešće u daljoj ponudi svojih artikala nakon čega će oglasi tih artikala biti povučeni sa platforme, a paket poslat nazad. Poštarinu vraćanja paketa prodavcu snosi prodavac plaćanjem kurirskoj službi pouzećem.

Za sve artikle koji se prodaju na platformi, a koje je Prodavac poslao na prodaju, HES zadrzava proviziju od 15% vrednosti artikla i za isti taj procent umanjuje prodajnu vrednost artikala koje je formirao prodavac prilikom popunjavanja i dostavljanja tabele u trenutku kada vrsi isplatu prihoda od prodaje koje je Prodavac ostvario.

Prodavac moze samostalno da formira cene za svoje artikle koje navodi u tabeli i ističe ih u dinarima, a HES zadržava pravo korekcije cene istih samo u slučaju uočenih nedostataka i razlike između opisa robe i faktičkog stanja, o čemu je svakako dužan da prvo kontaktira Prodavca.

Prodavac tokom ucesca od mesec dana ima pravo da jednom snizi cenu svih artikala koje zeli, i to slanjem tabele na mail katarinavelickovic@hes.rs . Tabela kojom je Prodavac aplicirao za prodaju na Platformi treba da sadrzi dodatnu kolonu „nove cene“ gde ce prodavac za svaki artikl koji snizava navesti novu snizenu cenu za svaki artikl. Ovo je jedini nacin na koji ce se uvaziti zahtev za smanjenjem cena, nece se uvaziti slanje poruka ili poziv za ovaj zahtev.

Prodavac snosi trošak poštarine kako u slučaju slanja Robe HES-u, tako i u slučaju povraćaja Prodavcu nesaobrazne Robe od strane Kupca kao i u slučaju povraćaja nesaobrazne Robe kada je to utvrđeno od strane HES-a, u kom slučaju prodavac snosi i troškove poštarine prilikom vraćanja nesaobrazne robe od strane HES, i to pouzećem prilikom prijema vraćene nesaobrazne robe.

Ukoliko Prodavac posalje paket sa izrazito prljavim artiklima (posebno obucom), HES iste te artikle nece proslediti dalje na slikanje, niti ce prodavcu izvrsiti refundaciju uplacenih sredstava za oglasavanje i prodaju tih artikala. Duznost prodavca jeste da artikle koje prodaje najpre tacno i detaljno opise u tabeli, te ukoliko HES prihvati prijavu ovog prodavca na osnovu takve tabele, artikli moraju biti dostavljeni u pristojnom stanju za dalji rad i prodaju, odnosno u higijenski prihvatljivim uslovima.

Kupac ima rok od 24h da izvrši plaćanje porudžbine nakon kupovine putem HES platforme, te ukoliko kupac u navedenom roku ne izvrši uplatu i ne dostavi dokaz o plaćanju kako je navedeno u mejlu koji dobija po izvršenoj porudžbini, HES otkazuje porudžbinu.

Kada kupac naruči artikal na platformi, oglas ima status PRODATO, ali to ne znači da je navedeni artikal prodat, već je isti samo rezervisan za potencijalnog kupca sve dok kupac ne izvrši uplatu u skladu sa porudžbenicom. Shodno prethodno navedenom, isplata Prodavcu koju HES vrsi petkom moze biti manja od prodajne vrednosti prodatih artikala na sajtu iz razloga sto isti jos uvek nisu uplaceni od strane kupca. Ukoliko kupac izvrsi uplatu, prodavac ce prihod od tih artikala primiti sa narednom isplatom, a ukoliko u predvidjenom roku za placanje kupac ne izvrsi uplatu, njegova porudzbina ce biti otkazana, a artikli vraceni na stanje.

Prodavac snosi rizik slučajne propasti ili oštećenja Robe koja je predmet ovog Ugovora do predaje Kupcu.

Nakon predaje Robe Kupcu, Kupac snosi rizik slučajne propasti ili oštećenja Robe.

Prodavac odgovara za svaku nesaobraznost Robe koja je utvrđena od strane HES-a ili od strane Kupca, a koja je posledica oštećenja Robe, netačno označenih karakteristika Robe i nesaobraznosti Robe.

Svi artikli koji se nalaze na platformi su odmah dostupni kupcu i isti ih može poručiti ukoliko nisu vec prodati. Kupac takođe može i napraviti više porudžbina sa istim podacima u jednom paketu kako bi platio jednu postarinu u kom slučaju se porudžbina šalje jednom nedeljno (četvrtkom). HES ne snosi odgovornost za kašnjenje u isporuci niti za ostecenje paketa u transportu. HES nakon slanja paketa šalje na mejl PX broj, odnosno broj pošiljke na osnovu koje kupac u svakom trenutku može pratiti na sajtu JP Pošta Srbije gde se paket nalazi i kontaktirati Poštu kako bi proverio detalje o pošiljci. U slucaju bilo kakvog ostecenja paketa za koje kupac smatra da je posledica rukovanja paketom od strane Kurirske sluzbe, duzan je da kontaktira Kurirsku sluzbu radi dobijanja vise informacija ili podnosenja reklamacije.

HES se obavezuje da jednom nedeljno (petkom) izvrši uplatu prodavcu na osnovu prihoda od ostvarene prodaje tokom nedeljnog ciklusa. Ovaj dan u nedelji (petak) koji je određen kao dan za isplatu može varirati samo u slučaju opravdanih ili opštepoznatih razloga (državni i verski praznici, viša sila, kliring, itd…).

 • III Uputstvo za kupovinu na Platformi

Kupac vrši kupovinu Robe shodno ponudi Prodavaca koja je objavljena na Platformi.

Nakon odabira Robe koju Kupac želi da poruči, odabirom opcije „Naruči“ na Platformi evidentira se porudžbina Kupca i Platforma automatski šalje Kupcu e-mail sa potvrdom porudžbine. Kupac ima rok od 24 časova da izvrši plaćanje predmetnog iznosa. Prihvat ponude i zaključenje ugovora o kupoprodaji odabrane Robe, vrši Platforma u ime i za račun Prodavca, u skladu sa ovlašćenjima dobijenim od strane Prodavca, koja se daju prihvatanjem ovih OUK. Nakon uspešnog slanja Ponude i Prihvata ponude, Kupac i Prodavac stupaju u ugovorni odnos koji se tiče kupoprodaje Robe, a na taj način nastaje obaveza Kupca da plati Cenu posredstvom HES-a i preuzme Robu, dok za Prodavca nastaje obaveza da isporuči Kupcu odabranu Robu posredstvom HES-a.

Nakon kreirane porudzbine, Kupac dobija mejl sa instrukcijama za placanje i dužan da u roku od 24 časa izvrši uplatu iznosa navedenog u mejlu HES-a i da o izvršenoj uplati dostavi dokaz HES-u u navedenom roku i to odgovarajuci na isti mejl sa kog je dobio instrukcije za placanje. Kupac je dužan da uz svaku porudžbinu dostavi dokaz o izvršenom plaćanju na mejl porudzbine@hes.rs u skladu sa instrukcijama koje je dobio kada je izvršio porudžbinu. U slučaju da Kupac jednom uplatom vrši plaćanje više porudžbina, te poseduje jednu uplatnicu, dužan je da dostavi dokaz na svaki mejl koji je dobio sa instrukcijama za uplatu sa potvrdom porudzbine. Kupac je u obavezi da dostavi dokaz o uplati prema instrukcijama iz mail-a, porudžbina koja je uplaćena, ali nije dostavljen dokaz o uplati (a sve u skladu sa instrukcijama za plaćanje iz mail-a), može da bude otkazana ako nije dostavljen dokaz na mejlu kao sto je u mail-u navedeno. HES ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju otkaza porudžbine Kupca zbog: dostavljanja uplatnice na pogresan i/ili nepostojec mejl, na Instagram profil, putem SMS/MMS poruke, ili u slucaju nepostojanja dokaza o uplati na porudžbini, shodno prethodnom stavu, odnosno kada je dokaz o uplati za svu poručenu Robu poslat samo na poslednjoj kreiranoj porudžbini. Takodje, ukoliko kupac izvrsi uplatu, ne dostavi dokaz o izvrsenoj uplati, a ista ne bude evidentirana na izvodu banke HES-a, porudzbina ce biti otkazana. U slučaju kada novi kupac napravi porudžbinu Robe sadržane u otkazanoj porudžbini, Kupac gubi pravo na Robu i dobija povraćaj sredstava, te nema pravo prigovora HES-u.

U slučaju da Kupac unese pogrešan broj porudžbine, ista će biti otkazana a Kupcu će stići obaveštenje od HES-a da je porudžbina otkazana. U slučaju da se kupcu otkaže porudžbina za koju nije dostavio dokaz o plaćanju ili je dostavio dokaz o plaćanju ali sa pogrešnim brojem porudzbine, kupac treba odmah da izvrši novu porudžbinu na platformi i da kontaktira HES putem mail-a aleksandrapavlicek@hes.rs ili porudzbine@hes.rs kako bi obezbedio da dobije artikle koje je platio.

Ukoliko Kupac u navedenom roku ne izvrši uplatu i o tome ne dostavi dokaz HES-u, smatraće se da je Kupac odustao od kupovine Robe, odnosno porudžbina će biti otkazana.

Ukoliko kupac ponovo naruči isti proizvod/e za koji prethodno nije ispoštovao rok za plaćanje porudžbine, dužan je da izvrši uplatu u skladu sa instrukcijama.U slučaju da i drugi put ne izvrši uplatu, HES mu šalje obavestenje o tome da ce mu sledeći put porudžbina biti automatski otkazana.

HES zadržava pravo da suspenduje Nalog Kupca ukoliko Kupac više od tri puta kreira porudžbinu i za istu ne plati Cenu pa iste budu otkazane, kao i ukoliko Kupac neopravdano ne preuzme Robu koja mu je poslata na adresu koju je Kupac uneo prilikom registracije Naloga, kao i u drugim slučajevima zloupotrebe Platforme.

U slučaju da HES prilikom pakovanja porudzbine koju je Kupac kreirao utvrdi da Roba nije saobrazna opisu iz Oglasa Prodavca (a koju nije primetio prilikom prijema paketa od strane Prodavca), HES o tome bez odlaganja obaveštava Kupca. Kupac je dužan da se odmah bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24h, na jasan i nedvosmislen način izjasni u pisanoj formi, da li želi da odustane od kupovine ili želi da mu se Roba pošalje bez smanjivanja cene ili želi da mu se Roba pošalje sa smanjenom cenom, a sve u skladu sa dogovorom sa Prodavcem. Radi izbegavanja svake sumnje, Roba se smatra saobraznom ugovoru čak i ukoliko ima oštećenja ili bilo kakve nedostatke koji su navedeni na Oglasu ili kasnije ukazani od strane HES-a Kupcu, odnosno kada su nedostaci bili poznati Kupcu pre slanja paketa. 

U slučaju da Kupac želi da mu se Roba iz prethodnog stava pošalje ali uz smanjenje cene, HES o tome odmah obaveštava Prodavca. Određivanje iznosa smanjene Cene Robe je isključivo u dogovoru Kupca i Prodavca posredstvom HES-a, i HES ne snosi nikakvu odgovornost u tom pogledu.

 • IV Reklamacija narednog dana od dana isporuke

Kada Kupac narednog dana od dana prijema Robe, odnosno 24 časa nakon prijema Robe obavesti HES putem e-mail-a: reklamacije@hes.rs i dostavi dokaze da Roba ima očigledne nesaobraznosti u odnosu na Opis Robe iz Oglasa Prodavca, a koje je HES mogao da uoči prostim pregledom Robe, HES utvrđuje da li je reklamacija Kupca osnovana. Ukoliko HES utvrdi da je reklamacija osnovana, Kupac ima pravo da zadrži Robu uz povraćaj 50% Cene za predmetnu Robu ili ima pravo da vrati Robu uz povraćaj 100% iznosa za predmetnu Robu. U ovom slučaju HES vrši povraćaj Cene Kupcu.

Očiglednim nesaobraznostima koje je HES mogao da uoči prilikom pregleda Robe radi utvrđivanja da li je ista u skladu sa Opisom Robe i Oglasom i o tome obavesti Kupca, neće se smatrati pogrešno označenje veličine Robe u oglasu Prodavca u odnosu na stvarno stanje Robe, odnosno ukoliko naznačena veličina u Oglasu Prodavca ne odgovara veličini Kupca (konfekcijske razlike). Očiglednim nesaobraznostima koje HES utvrđuje će se smatrati ukoliko Opis Robe ne odgovara realnom stanju Robe, ukoliko je Roba u Oglasu Prodavca označena suprotno Legendi objavljenoj na HES platformi ili ukoliko Roba ima neko drugo vidljivo oštećenje (ukoliko je Roba pocepana, odlepljena, isflekana, oguljena ili ima neki drugi nedostatak koji se prostim opažanjem može primetiti). HES ne snosi odgovornost i ne procenjuje pojedine vazne karakteristie proizvoda kao npr. da li je artikal original ili ne, da li je krzno prirodno ili vestacko, ali je koza prava ili nije, i sve druge karakteristike, te je Kupac dužan da se informiše o statusu i stanju Robe pre izvršene kupovine. U slučaju kupovine parfema, satova, uređaja za stilizovanje kose i ostaloj tehničkoj robi, HES ne vrši proveru ispravnosti i originalnosti kupljenog proizvoda. HES ne snosi odgovornost niti može garantovati da li je određeni artikal original ili replika, već samo na oglasu ističe ono što je Prodavac naveo u prijavi, ali će na zahtev kupca dostaviti sve tražene informacije/fotografije o artiklu koje poseduje, kako bi kupac doneo krajnji sud o tome da li navedeni artikal odgovara njegovim zahtevima.

Kupac ne može da raskine Ugovor ako je nesaobraznost Robe neznatna.

Navedeno ni na koji način ne isključuje prava Kupca u pogledu nesaobraznosti Robe za koju odgovara trgovac (Prodavac).

 • V Zakonska odgovornost trgovca za saobraznost robe

Kupac svoju reklamaciju može poslati i to sa detaljnim objašnjenjem u čemu se ta nesaobraznost sastoji, zajedno sa fotografijama (najmanje četiri fotografije) nesaobrazne Robe (u daljem tekstu: „Reklamacija“), u roku od 8 dana od dana prijema Robe odnosno najkasnije u roku od jedne  (1) godine od dana prijema Robe.

Primljene Reklamacije HES odmah prosleđuje Prodavcu.

Prodavac je dužan da u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača potvrdi prijem i odgovori na reklamaciju u rokovima određenim Zakonom. Ukoliko Prodavac prihvati Reklamaciju, onda Prodavac snosi trošak povraćaja Robe. Ukoliko je Reklamacija rešena:

 • raskidom ugovora, obaveza je Prodavca da vrati novac Kupcu u punom iznosu Cene Robe sa pripadajućim troškovima dostave;
 • zamenom, obaveza je Prodavca da o svom trošku isporuči zamenski proizvod potrošaču;
 • sniženjem cene, obaveza je Prodavca da vrati srazmerni deo Cene Robe potrošaču, kao i da mu o svom trošku vrati reklamirani proizvod;
 • opravkom uz saglasnost Kupca, obaveza je Prodavca da Robu popravi i dostavi popravljenu Robu Kupcu, bez dodatnih troškova za Kupca;
 • reklamacija odbijena – u tom slučaju trošak povraćaja reklamirane Robe snosi Kupac. Povraćaj Robe vrši Kurirska služba. Rok u kojem Kupac može da se saglasi sa preuzimanjem reklamirane Robe je 15 dana od dana prijema odgovora na reklamaciju. Nakon isteka navedenog roka, Platforma kao ni Prodavac ne odgovaraju za reklamiranu Robu, niti imaju obavezu čuvanja Robe.

Prodavac je isključivo odgovoran za nesaobraznost Robe i HES kao posrednik ne snosi nikakvu odgovornost.

Po prijemu Robe od Kupca, HES će otvoriti paket kako bi utvrdio da li Roba sadrži bilo kakva oštećenja koja su nastala nakon prijema Robe od strane Kupca, odnosno nakon što je prvobitno HES poslao Robu Kupcu, a sve radi izbegavanja svake sumnje u pogledu trenutka nastanka bilo kakvih oštećenja Robe. Nakon toga, HES obaveštava Prodavca o stanju Robe u trenutku kada je HES primio istu i dostavlja Robu Prodavcu radi daljeg postupanja u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

 • VI Pravo na odustanak

Zaključenje ugovora o kupovini Robe putem interneta smatra se zaključenjem ugovora na daljinu. Kupac koji je obavio internet kupovinu preko Platforme ima zakonsko pravo da odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana isporuke i kupljenu Robu vrati bez obrazloženja i dodatnih troškova, osim troškova povraćaja Robe.

Korisnik ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati odnosno poslati na posebnom Obrascu za odustanak od ugovora koji je istaknut na vidljivom mestu na Platformi i u svakom trenutku dostupan Kupcu. Elektrnonski popunjen Obrazac za odustanak Kupac šalje na e-mail adresu: reklamacije@hes.rs . Kupac može da odustane od kupovine i tako što će na navedeni e-mail poslati obaveštenje u slobodnoj formi da odustaje od kupovine Robe. Nakon što primi zahtev za odustanak, Platforma će poslati Kupcu potvrdu o prijemu i o tome odmah obavestiti Prodavca.

Kupac je dužan da Robu vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak odnosno na drugi nedvosmislen način dao izjavu o odustanku. Kupac vraća proizvod na adresu HES-a naznačenoj na adresnici koja se nalazi na transportnoj ambalaži pošiljke. Kupac snosi trošak poštarine radi dostave Robe do HES-a i trošak poštarine radi dostave Robe od HES-a do Prodavca.

Potrošač snosi trošak povraćaja Robe u slučaju odustanka od kupovine, kako trošak poštarine radi dostave Robe od Kupca do HES-a i trošak poštarine radi dostave Robe od HES-a do Prodavca. Preuzimanje Robe od Kupca može da izvrši Kurirska služba koju angažuje HES.

Kupac ima obavezu da Robu vrati u neoštećenom stanju, nekorisceno. Potrebno je da Kupac zapakuje Robu na propisani ili uobičajeni način da ne bi došlo do nastanka štete, što podrazumeva stavljanje pošiljke u odgovarajući omot (kutiju i slično) radi obezbeđenja sadržine pošiljke. Prilikom pakovanja, potrebno je voditi računa o prirodi predmetne Robe, tj. o transportnim osobinama artikala koji se vraćaju. Ukoliko se šalje više predmeta u jednoj kutiji, bitno je da se odvoje međusobno. Lomljivi predmeti treba da se odvoje kako jedan od drugog, tako i od uglova, strana, vrha i dna kutije. Za navedeno obezbeđivanje pošiljke za dalji transport Kupac može da koristi ambalažu u kojoj mu je pošiljka dostavljena.

Po prijemu Robe od Kupca, HES će otvoriti paket kako bi utvrdio da li Roba sadrži bilo kakva oštećenja koja su nastala nakon prijema Robe od strane Kupca, odnosno nakon što je prvobitno HES poslao Robu Kupcu, a sve radi izbegavanja svake sumnje u pogledu trenutka nastanka bilo kakvih oštećenja Robe. Nakon toga, HES obaveštava Prodavca o stanju Robe u trenutku kada je HES primio istu i dostavlja Robu Prodavcu radi daljeg postupanja u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Po prijemu vraćene Robe utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost Robe koja nastane kao posledica rukovanja Robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost Robe.

Obaveza je trgovca (Prodavca) da potrošaču vrati iznos cene kupljene Robe i pripadajuće troškove isporuke Robe do Kupca, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak odnosno izjavu o odustanku. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije Robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je Robu poslao natrag.

Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje Robe u tolikoj meri da se Roba ne može ponovo prodati, odbiće se vraćanje novca Kupcu i kurirska služba će vratiti Robu Kupcu o njegovom trošku. Rok u kojem potrošač (Kupac) daje saglasnost za preuzimanje proizvoda je 15 dana od dana prijema obaveštenja da odustanak od ugovora nije odobren. Nakon isteka navedenog roka, Platforma kao ni Prodavac ne odgovaraju za Robu, niti imaju obavezu čuvanja tog proizvoda.

Obrazac za odustanak možete preuzeti ovde.

 • VII Neuspelo uručenje

Ukoliko Kupac odbije prijem pošiljke ili ne preuzme svoju pošiljku, takve situacije predstavljaju neuspelo uručenje pošiljke Kupcu. Neuspelo uručenje za posledicu ima povraćaj pošiljke na adresu HES-a i ponovno angažovanje Kurirske službe od strane HES-a. U tom slučaju, kupac je u obavezi da HES-u nadoknadi iznos duple poštarine za neuspelo uručenje i da uplati ponovo poštarinu kako bi se paket poslao ponovo. HES ne snosi odgovornost za nepreuzimanje paketa koji se vratio, i zadrzava pravo da paket ne preuzme od Kurirske sluzbe

 • VIII Refundacija sredstava

U slučaju refundacije sredstava Kupcu (po osnovu prihvaćene reklamacije, odustanka od kupovine, neuspelog uručenja itd.), povraćaj novca se isključivo vrši na rezidentni dinarski tekući račun Kupca otvoren u poslovnoj banci u Republici Srbiji, koji Kupac pošalje HES-u prilikom popunjavanja reklamacije.

 • IX Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

HES ima isključiva autorska prava na Platformi, kao i na pojedinim elementima koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti HES-a, smatraće se povredom autorskog prava, te će HES u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva u cilju zaštite prava.

Nije dozvoljeno menjati sadržaj Platforme ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko Korisnik želi da koristi sadržaje objavljene na ovoj Platformi u druge svrhe od ovde navedenih, potrebno je da kontaktira Platformu radi dobijanja dozvole.

Platforma sadrži i elemente na kojima se nalaze i isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine drugih lica. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na navedenim elementima, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Platformi. U skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i Zakonom o oglašavanju, HES kao prenosilac oglasnih poruka i pružalac usluge informacionog društva, nije odgovoran za sadržaj poslate poruke i njeno upućivanje jer nije: 1) inicirao prenos; 2) izvršio odabir podataka ili dokumenata koji se prenose; 3) izuzeo ili izmenio podatke u sadržaju poruke ili dokumenata; 4) odabrao primaoca prenosa.

Ukoliko na Platformi ostavi svoj komentar, recenziju, ocenu robe i/ili usluge, fotografiju i slično, prihvatanjem ovih Opštih uslova korišćenja, Kupac se saglašava sa korišćenjem takvog komentara, recenzije, ocene ili fotografije od strane HES-a u marketinške svrhe.

 • X Ograničenja od odgovornosti i naknada štete

Korisnici koriste Platformu na sopstveni rizik. Prava se prenose i usluge se pružaju putem Platforme u viđenom stanju, po principu „kakav jeste“ ili „kakav je dostupan“, bez ikakvih garancija ili izjava, izričitih ili implicitnih. HES ne daje bilo kakve garancije, izričite ili implicitne koje se mogu odnositi na njegove usluge, uključujući bez ograničenja garancije podobnosti za određenu namenu, garancije koje mogu proizaći iz poslovanja ili poslovnih običaja, kao i bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili kvaliteta bilo kog sadržaja ili informacija sadržanih u okviru Platforme.

HES ne garantuje da funkcionisanje Platforme neće biti prekinuto ili bez greške, da će nedostaci biti otklonjeni ili da ne postoji opasnost od računarskih virusa i drugih štetnih komponenti.

HES zadržava pravo da u bilo kom momentu izmeni, ažurira ili privremeno ili trajno obustavi ili ograniči pristup određenim funkcionalnostima ili delovima Platforme, uz obaveštenje Korisnicima i uz isključenje bilo kakve odgovornosti po bilo kom osnovu s tim u vezi.

Korisnik izričito izjavljuje da razume i prihvata da HES ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, uključujući, ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obavešten o mogućnosti nastanka takvih šteta ili je trebalo da zna da takva mogućnost postoji), koje proističu iz: (i) korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja Platforme iz bilo kog razloga; (ii) iz dobara, podataka, informacija ili usluga nabavljenih ili dobijenih, odnosno pruženih, ili poruka primljenih ili transakcija ostvarenih preko Platforme; (iii) neovlašćenog pristupa ili izmena prenosa ili podataka Korisnika; i (iv) izjava ili postupka bilo koje treće strane koji se tiču Platforme.

 • XI Zabrana zloupotrebe Platforme

Korisnik koji pristupa Platformi, dužan je da se uzdržava od svakog ponašanja koje može predstavljati zloupotrebu. Postupak Korisnika smatraće se zloupotrebom ili nedozvoljenom radnjom ako je u suprotnosti sa pozitivnim propisima, savešću i dobrim poslovnim običajima.

Korisnicima Platforme nije dozvoljeno da:

 • ometaju i/ili onemogućavaju bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na Platformi ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;
 • objavljuju i/ili prenose na Platformu svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Ovo se odnosi i na materijal kojim se može inicirati rasna mržnja, uzrokovati uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima;
 • daju netačne informacije koje se tiču podataka o ličnosti, odnosno lažno predstavljanje ili davanje netačnih podataka o svojim ovlašćenjima, sposobnostima, pripadnosti ili povezanosti sa određenim licem;
 • koriste tuđe lične podatke bez saglasnosti tog lica ili lažno predstavljaju da istupaju u ime trećeg lica, firme ili organizacije;
 • se bave bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći Platformu;
 • modifikuju, ometaju, presreću ili hakuju Platformu u cilju njenog onesposobljavanja;
 • koriste specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa Platforme;
 • zloupotrebljavaju pravila i uslove kupovine na Platformi i promotivne akcije na Platformi u cilju sticanja neosnovane koristi za korisnika.

U situacijama u kojima se utvrdi da je porudžbina Kupca kreirana sa ciljem zloupotrebe Platforme ili ukoliko je Oglas Prodavca kreiran sa ciljem zloupotrebe Platforme, HES zadržava pravo da takvu porudžbinu otkaže i da Profil Prodavca suspenduje.

Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih uslova korisniku može biti onemogućeno da koristi Platformu, na stalnom ili privremenom nivou. Takođe, moguće je preduzeti i druge mere, uključujući, ali ne ograničavajući se na podnošenje prijava nadležnim organima.

 • XII Rešavanje sporova

HES i Korisnici će nastojati da sve eventualne nesporazume i sporove koji nastanu tokom trajanja ugovornog odnosa reše mirnim putem. Ukoliko to nije moguće, HES i Korisnici su saglasni da spor reše sudskim putem uz primenu prava Republike Srbije i pred Osnovnim sudom u Požarevcu. Navedeno ne dira u prava Kupca da spor da reši u postupku vansudskog rešavanja spora, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

 • XIII Zaštita podataka o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).

O prikupljanju, obradi i zaštiti ličnih podataka Korisnika, molim vas da posetite našu stranu – Politiku privatnosti.

 • XIV Važenje i izmena OUK

Ovi Opšti uslovi korišćenja su doneti i stupaju na snagu počev od 12.10.2023. godine. Sastavni deo ovih OUK su i drugi opšti akti HES-a i pravila objavljena na Platformi.

HES zadržava pravo da vršimo izmene i dopune ovih Opštih uslova korišćenja. . S tim u vezi, Korisnici su dužni da redovno posećuju ovu internet stranicu i provere da li su se Opšti uslovi korišćenja možda promenili od njihove poslednje posete. HES neće biti odgovoran ukoliko se Korisnici nisu informisali o važećim OUK, a koji su stalno i neposredno dostupni na Platformi.

Ukoliko bilo koji uslov ili odredba Opštih Uslova i predugovornih informacija postane nepunovažna, punovažnost ostalih uslova i odredbi neće biti dovedena u pitanje.

Ugovor o posredovanju u kupoprodaji na daljinu (elektronska prodaja)

(u daljem tekstu: „Ugovor“)

zaključen između sledećih ugovornih strana:

 1. Kupac (u daljem tekstu: „Kupac“)

i

 1. 2. Hes DOO Požarevac, sa sedištem na adresi ul. Pukovnika Milivoja Stojanovića broj 3, matični broj: 21954152, PIB: 113988131 (u daljem tekstu: „HES”)

U daljem tekstu HES i Kupac zajedno označeni kao Ugovorne strane odnosno svaka strana pojedinačno kao Ugovorna strana.

P r e a m b u l a

HES je elektronska platforma, koja ima za cilj posredovanje između lica koja nude i prodaju (u daljem tekstu: „Prodavac“) polovnu odeću, obuću i druge artikle (u daljem tekstu: „Roba“) i lica koja su zainteresovana da tu Robu kupe, Kupaca.

Prodavci samostalno i nezavisno od HES-a formiraju i određuju cenu Robe, te samostalno upisuju karakteristike artikla na osnovu kojih HES kreira oglas za prodaju Robe, koji sadrži fotografije artikla sa precizno navedenim opisima stvari u realnom stanju, a koje su predmet prodaje (naziv, veličina, stanje, tip i cena, kao i fakultativno opis i brend artikla).

Član 1.

 • 1.1 Ovim Ugovorom Prodavac posredstvom HES-a prodaje Robu Kupcu, a Kupac kupuje Robu Prodavca posredstvom HES platforme.
 •  
 • 1.2 Kupac se obavezuje da za Robu koja je predmet ovog Ugovora plati cenu i preuzme Robu.

Član 2.

 • 2.1 Kupac zaključenjem ovog Ugovora potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa predmetom prodaje, odnosno Robom, cenom i uslovima prodaje, odnosno sa odredbama Opštih uslova korišćenja i Politikom privatnosti koji su objavljeni na HES platformi i čine sastavni deo ovog Ugovora, kao i da ce pre same kupovine postaviti sva dodatna i neophodna pitanja kako bi proverio tacno stanje predmeta koji kupuje i ostale karakteristike proizvoda radi otkanjanja svake sumnje.
 •  
 • 2.2. Kupac može obaviti kupovinu Robe posredstvom HES platforme bez izvrsene registracije naloga na HES platformi.
 •  
 • 2.3. Kupac kupuje Robu tokom trajanja prodajnih ciklusa na HES platformi, shodno informacijama dostupnim na HES platformi, a nakon odabira Robe koju Kupac želi da kupi odnosno kreiranja porudžbine, Kupac dobija putem e-mail-a instrukcije za plaćanje Robe.
 •  
 • 2.4. Kupac poručenu Robu plaća unapred na račun koji mu je dostavljen shodno instrukcijama za plaćanje i dužan je da dokaz o izvršenoj uplati dostavi prema instrukcijama iz mejla, u definisanom roku.
 •  
 • 2.5. U slučaju da Kupac jednom uplatom vrši plaćanje više porudžbina, te poseduje jednu uplatnicu, dužan je da na svakoj porudžbini (mejlu) doda isti dokaz o uplati, odnosno navedenu uplatnicu koja obuhvata zbirni iznos.
 •  
 • 2.6. HES ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju otkaza porudžbine Kupca zbog nepostojanja dokaza o uplati na porudžbini, shodno prethodnom stavu, odnosno kada je dokaz o uplati za svu poručenu Robu poslat samo za poslednju kreiranu porudžbinu. U slučaju kada novi kupac napravi porudžbinu Robe sadržane u otkazanoj porudžbini, Kupac gubi pravo na Robu i dobija povraćaj sredstava, te nema pravo prigovora HES-u.
 •  
 • 2.7. Rok za uplatu i dostavu dokaza o izvršenom plaćanju od strane Kupca je 24 časa od prijema e-maila HES-a sa instrukcijama za plaćanje.
 •  
 • 2.8. Izuzetno od prethodnog stava, Kupac ima rok od 48 časova za uplatu i dostavu dokaza o izvršenom plaćanju, ukoliko je Kupac porudžbinu kreirao u periodu od subote posle 12.00 časova do nedelje do 12.00 časova ili tokom praznika (uz prethodno obavestenje HES-a).
 •  
 • 2.9. Ukoliko Kupac u roku iz prethodnog stava ne izvrši uplatu ili u tom roku ne dostavi dokaz o izvršenoj uplati smatraće se da je odustao od kupovine predmetne Robe, a Robu u pogledu koje se smatra da je Kupac odustao od kupovine ima mogućnost da kupi prvi naredni korisnik HES platfome koji se prijavio na listu čekanja povodom predmetne Robe.
 •  
 • 2.10. Kupac se obavezuje da snosi trošak poštarine prema cenovniku poštarine objavljenom na HES platformi. HES ne vrsi uslugu dostavu paketa, shodno tome cena postarine moze varirati, na sta HES nema uticaj.

Član 3.

 • 3.1. U slučaju da HES utvrdi da Roba nije saobrazna opisu iz oglasa Prodavca, HES o tome bez odlaganja obaveštava Kupca. Kupac je dužan da se odmah bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 časa, na jasan i nedvosmislen način izjasni u pisanoj formi, da li želi da odustane od kupovine ili želi da mu se Roba pošalje bez smanjivanja cene ili želi da mu se Roba pošalje sa smanjenom cenom. U slučaju da se Kupac ne izjasni u ostavljenom roku, HES će kontaktirati ponovo Kupca, te ukoliko i u tom slučaju ne dobiju odgovor Kupca, Roba se šalje Kupcu u stanju u kom je primljena.
 •  
 • 3.2. U slučaju da Kupac želi da mu se Roba iz prethodnog stava pošalje ali uz smanjenje cene, HES o tome odmah obaveštava Prodavca.
 •  
 • 3.3. U slučaju da Kupac odmah nakon prijema Robe, a najkasnije 24 časa od trenutka prijema Robe, kontaktira HES putem e-mail-a: reklamacije@hes.rs i dostavi dokaze da Roba ima očigledne nesaobraznosti u odnosu na opis iz oglasa Prodavca, koje je HES mogao da uoči prostim pregledom Robe, HES utvrđuje da li je reklamacija osnovana. Ukoliko HES utvrdi da je reklamacija osnovana, Kupac ima pravo da zadrži Robu uz povraćaj 50% cene za predmetnu Robu ili ima pravo da vrati Robu uz povraćaj 100% iznosa za predmetnu Robu.
 •  
 • 3.4. Očiglednim nesaobraznostima u smislu prethodnog stava neće se smatrati pogrešno označenje veličine Robe u oglasu Prodavca u odnosu na stvarno stanje Robe, odnosno ukoliko naznačena veličina u oglasu Prodavca ne odgovara veličini Kupca. Očiglednim nesaobraznostima u smislu prethodnog stava će se smatrati ukoliko Opis Robe ne odgovara realnom stanju Robe, ukoliko je Roba u oglasu Prodavca označena suprotno legendi objavljenoj na HES platformi ili ukoliko Roba ima neko drugo vidljivo oštećenje (ukoliko je Roba pocepana, odlepljena ili ima neki drugi nedostatak koji se prostim opažanjem može primetiti).
 •  
 • 3.5. Kupac ne može da raskine Ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna prema Zakonu o zastiti potrosaca. Kupac ne može da ističe nesaobraznost Robe odnosno nedostatke koje je Prodavac naveo i opisao u Oglasu, odnosno ukoliko mu je na nesaobraznost ukazao HES.
 •  
 • 3.6. U slučaju da Kupcu stigne roba sa oštećenjima koja nisu bila vidljiva prostim opažanjem, odnosno nesaobrazna Roba, Kupac popunjava Obrazac za odustanak dostupan na platformi i zajedno sa fotografijom nesaobrazne Robe salje na e-mail adresu: reklamacije@hes.rs sa detaljnim objašnjenjem u čemu se nesaobraznost sastoji (u daljem tekstu: „Reklamacija“) u roku od 8 dana od dana prijema Robe odnosno najkasnije u roku od godinu dana od dana prijema Robe, a HES će bez odlaganja reklamaciju proslediti Prodavcu na dalje postupanje.
 •  
 • 3.7. Prodavac je isključivo odgovoran za nesaobraznost robe i HES kao posrednik ne snosi nikakvu odgovornost.
 •  
 • 3.8. Kupac ima pravo da odustane od Ugovora u roku od 14 dana, bez navođenja razloga, u kom slučaju će HES umanjiti zaradu Prodavca za iznos vraćene Robe i izvršiti povraćaj novca Kupcu. Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju daje na propisanom obrascu za odustanak od Ugovora ili izjavom u formi mejla koja sadrži tačan opis i oznaku Robe od čije kupovine Kupac odustaje, poslatoj na e-mail: reklamacije@hes.rs. Kupac će snositi trošak vraćanja Robe. HES može u određenim slučajevima snositi trošak vraćanja Robe kao i sam trošak Robe odnosno povraćaja Cene Kupcu, a Kupac je dužan da istu pošalje nazad putem Kurirske službe koja je Kupcu isporučila Robu.
 •  
 • 3.9. Ukoliko Kupac vraća Robu koja mu je isporučena, dužan je da je vrati upakovanu na način kao što je bila upakovana kada je primio Robu. U slučaju da je oštećen paket u kome se šalje Roba odnosno da je Roba dodatno oštećena u toku prevoza, Kupac je dužan da naknadi štetu HES-u odnosno Prodavcu.
 •  
 • 3.10. U slučaju da Kupac ne preuzme paket pa se usled toga paket vrati HES-u, Kupac je dužan da ponovo uplati trošak poštarine radi dostave Robe i to u roku od dva dana od dana prijema Robe u HES-u. Ukoliko Kupac u navedenom roku ne izvrši uplatu poštarine gubi pravo na isporuku paketa.
 •  
 • 3.11. Ugovorne strane su saglasne da se isporuka paketa vrši isključivo putem kurirske službe putem koje je paket prvobitno i urucen i ne postoji mogućnost da se na zahtev Kupca Roba dostavi putem druge kurirske službe.

Član 4.

 • 4.1. U slučaju spora, Ugovorne strane će isti rešiti mirnim putem, odnosno vansudskim putem ukoliko je Kupac prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor, a ukoliko rešavanje spora mirnim putem ne bude moguće, ugovara se nadležnost Osnovnog suda u Pozarevcu.

Član 5.

 • 5.1. Ugovor je zaključen posredstvom sredstava komunikacije i to: Internet.

Ugovor o posredovanju u prodaji robe i poslovnoj saradnji

(u daljem tekstu: „Ugovor“)

zaključen između sledećih ugovornih strana:

 1. Prodavac (u daljem tekstu: „Prodavac“)

i

 1. Hes DOO Pozarevac, sa sedištem na adresi ul. Pukovnika Milivoja Stojanovića broj 3, matični broj: 21954152, PIB: 113988131 (u daljem tekstu: „HES”)

U daljem tekstu Prodavac i HES zajedno označeni kao Ugovorne strane odnosno svaka strana pojedinačno kao Ugovorna strana.

P r e a m b u l a

HES je elektronska platforma, koja ima za cilj posredovanje između Prodavaca koji nude i prodaju polovnu odeću, obuću i druge artikle (u daljem tekstu: „Roba“) i lica koja su zainteresovana da tu Robu kupe (u daljem tekstu: „Kupci“).

Prodavci samostalno i nezavisno od HES-a biraju stavke za prodaju, prijavljuju se za Prodavca na platformi dostavljanjem broja artikala za prodaju, nakon cega dobijaju obracun od strane HES-a a u skladu sa izabranom uslugom, nakon cega dobijaju obracun za placanje. Po evidentiranoj uplati, HES izdaje prodavcu fiskalni racun i instrukcije za slanje paketa. HES po prijemu paketa, kontrole i ulistavanja artikala u tabelu, istu putem mail-a dostavlja prodavcu na odobrenje, a tom prilikom Prodavac unosi svoje licne podatke (ime i prezime, grad i adresu, mail adresu, tekuci racun, broj telefona). Na osnovu informacija navedenih u tabeli HES kreira oglase prodavca, a na osnovu podataka o broju tekuceg racuna HES vrsi isplatu prihoda od ostvarene prodaje. Prilikom vracanja paketa po zavrsetku ucesca nazad Prodavcu od strane HES-a, paket ce biti vracen na podatke naznacene u tabeli.

Član 1.

 • 1.1. Ovim Ugovorom uređuju se međusobna prava i obaveze Ugovornih strana, na način što Prodavac posredstvom HES platforme vrši oglašavanje prodaje svojih polovnih stvari (u daljem tekstu: „Roba“), te posredstvom HES platforme prodaje Robu trećim licima, odnosno Kupcima, a HES oglašava Robu na svojoj platformi, te Robu dostavlja trećim licima, odnosno Kupcima.

Član 2.

 • 2.1. Prodavac se obavezuje da popuni revers (u daljem tekstu: „Revers“) na HES platformi a radi oglašavanja Robe posredstvom HES platforme i prodaje robe Kupcima.
 •  
 • 2.2. Po izvrsenoj proceduri placanja usluge i potvrdjivanja reversa, Prodavacu se automatski dodeljuje članski broj koji je generisan i vezan isključivo za jednog Prodavca. Članski broj koji je dodeljen Prodavcu dodeljuje se samo jednom prilikom prijave i ostaje isti sve vreme korišćenja usluga HES-a od strane Prodavca. Kupci preko HES platforme imaju uvid samo u članski broj Prodavca, dok nemaju uvid ni pristup ličnim podacima Prodavca.
 •  
 • 2.3. Prodavac se obavezuje da uplati odgovarajući iznos za izabrani paket koji je označen na jasan i nedvosmislen način u e-mailu/poruci sa instrukcijama, te po izvršenoj uplati Prodavac je u obavezi da pošalje HES-u dokaz o uplati. Prodavac placa izabranu uslugu HES-u koja je odredjena na ime stvarnih troskova, te Prodavac nema pravo na povrat sredstava ili dela sredstava uplaćenih HES-u na ime učešća u prodaji posredstvom Platforme.
 •  
 • 2.4. HES zadrzava proviziju u visini od 15% vrednosti proizvoda koji se prodaju na platformi i za taj procent prodavcu se umanjuje prihod koji je ostvario od prodaje.
 •  
 • 2.5. Prodavac se obavezuje da snosi trošak poštarine koji je objavljen na sajtu JP Posta Srbije, u slučaju slanja Robe HES-u, tako i u slučaju kada HES Robu vraća nazad Prodavcu.
 •  
 • 2.6. Prodavac je dužan da na jasan, tačan i nedvosmislen način unese/izmeni sve potrebne informacije koje se odnose na Robu radi oglašavanja na HES platformi.
 •  
 • 2.7. Prodavac odgovara za svaku nesaobraznost Robe koja je utvrđena od strane HES-a ili od strane Kupca, a koja je posledica oštećenja Robe, netačno označenih karakteristika Robe i nesaobraznosti Robe.
 •  
 • 2.8. U slučaju da Kupcu stigne roba sa oštećenjima koja nisu bila vidljiva prostim opažanjem, Kupac svoju reklamaciju zajedno sa fotografijom nesaobrazne Robe može poslati na e-mail adresu: reklamacije@hes.rs sa detaljnim objašnjenjem u čemu se nesaobraznost sastoji (u daljem tekstu: „Reklamacija“) u roku od 8 dana od dana prijema Robe odnosno najkasnije u roku od godinu dana od dana prijema Robe, a HES će bez odlaganja reklamaciju proslediti Prodavcu na dalje postupanje putem e-mail-a čime će se smatrati da je HES izvršio svoju obavezu obaveštavanja Prodavca. HES ne snosi nikakavu odgovornost ukoliko Prodavac ne odgovori na reklamaciju u rokovima i na način propisan Zakonom o zaštiti potrošača.
 •  
 • 2.9. Prodavac je isključivo odgovoran za nesaobraznost robe i HES kao posrednik ne snosi nikakvu odgovornost.
 •  
 • 2.10. Kupac ima pravo da odustane od Ugovora u roku od 14 dana, bez navođenja razloga. Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju daje na propisanom obrascu za odustanak od Ugovora ili izjavom u formi mejla koja sadrži tačan opis i oznaku Robe od čije kupovine Kupac odustaje, poslatoj na e-mail: reklamacije@hes.rs. Kupac snosi trošak vraćanja Robe i dužan je da istu pošalje nazad putem kurirske službe koja je Kupcu isporučila Robu.
 •  
 • 2.11. Prodavac je u obavezi da se pridržava svih odredbi iz Opštih uslova korišćenja i Politike privatnosti, koji su objavljeni na HES platformi, kao i drugih akata i uputstava objavljenih na HES platformi i čine sastavni deo ovog Ugovora.
 •  
 • 2.12. Ugovorne strane su saglasne da u slučaju prikupljanja, obrađivanja i međusobnog razmenjivanja podataka o ličnosti Kupca zaključe adekvatan ugovor shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. U tom smislu, Ugovorne strane su u odnosu zajedničkih rukovalaca prilikom rešavanja reklamacije Kupca, pa su saglasne da zaključe Ugovor o zajedničkom rukovanju podacima o ličnosti, koji čini Prilog 1 ovog Ugovora i njegov sastavni deo.

Član 3.

 • 3.1. Prodavac placanjem usluge prodaje na HES-u dobija mesec dana oglasavanja racunajuci prvi dan onaj dan kada su njegovi artikli izasli na Plaftormu. Po završetku ucesca, prodavac moze da nastavi oglasavanjem tako sto ce za narendni mesec uplatiti lezarinu od 10EUR i 1EUR za svaki oglas sa kojim nastavlja oglasavanje po kursu 118 RSD.
 •  
 • 3.2. Prodavac moze i ne mora nastaviti dalje ucesce, te ukoliko se izjasni da zeli da nastavi oglasavanje na Platformi u narednom mesecu, duzan je da uplatu izvrsi u roku od 48h od dobijanja obracuna putem mail-a. Ukoliko prodavac u definisanom roku ne izvrsi uplatu, HES se pripremiti paket prodavca za povracaj.
 •  
 • 3.3. Ukoliko se prodavac izjasni da ne zeli da produzi ucesce, HES ce mu u narednih 5 radnih dana poslati paket nazad.
 •  
 • 3.4. Prodavac moze nastaviti ucesce u celosti, sa svim artiklima koji su ostali iz njegove ponude, odnosno ne moze potrazivati pojedine artikle nazad, a sa pojedinim nastaviti dalje oglasavanje.

Član 4.

 • 4.1. HES se obavezuje da svakog petka isplati Prodavcu naknadu za prodate artikle (Robu koja je saobrazna oglasu kao i Robu koja nije saobrazna oglasu ali je prihvaćena od strane Kupca). U slučaju državnih praznika i neradnih dana koji padaju petkom, HES će izvršiti isplatu naknade Prodavcu prvog narednog radnog dana. HES ne snosi nikakvu odgovornost ni u pogledu bilo kakvih tehničkih problema u realizaciji prometa od strane poslovne banke.

Član 5.

 • 5.1. Ugovorne strane su saglasne da sva sporna pitanja ovog Ugovora rešavaju mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće ugovara se mesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Pozarevcu.

Član 6.

 • 6.1. Ovaj Ugovor je zaključen posredstvom sredstava komunikacije i to: Internet.

PRILOG 1

Ugovor o zajedničkom rukovanju podacima o ličnosti

(u daljem tekstu: „Ugovor“)

Ovaj Ugovor zaključen je između sledećih ugovornih strana:

 • 1. Prodavac (u daljem tekstu: „Prodavac“)
i
 • 2. Hes DOO Požarevac, sa sedištem na adresi ul. Pukovnika Milivoja Stojanovića broj 3, matični broj: 21954152, PIB: 113988131 (u daljem tekstu: „HES”)

U daljem tekstu Prodavac i HES zajedno označeni kao Ugovorne strane odnosno svaka strana pojedinačno kao Ugovorna strana.

P r e a m b u l a

Ugovorne strane konstatuju sledeće:

 • I. Ugovorne strane su zaključile Ugovor o posredovanju u prodaji robe i poslovnoj saradnji (u daljem tekstu: „Ugovor o posredovanju“). Odredbom člana 2 stav 16 Ugovora o posredovanju propisana je obaveza Ugovornih strana da u slučaju prikupljanja, obrađivanja i međusobnog razmenjivanja podataka o ličnosti zaključe adekvatan ugovor shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.
 •  
 • II. Ugovorne strane su shodno zaključenom Ugovoru o posredovanju dogovorile međusobnu saradnju koja podrazumeva oglašavanje i prodaju proizvoda Prodavca na internet platformi HES-a, a koja saradnja podrazumeva uspostavljanje obligacionog odnosa između Kupca i Prodavca, posredstvom elektronske platforme HES-a. Tom prilikom, Kupac na elektronskoj platformi HES-a otkriva svoje lične podatke i to za svrhe zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji robe odnosno pružanju usluge koji je zaključen sa Prodavcem odnosno za svrhe ostvarivanja zakonskih prava Kupca (pravo na odustanak od ugovora, pravo na podnošenje reklamacije, povrat robe/plaćene cene). Kako bi HES ispunio svoje ugovorom preuzete obaveze prema Prodavcu (izvršenje ugovora o posredovanju u prodaji robe odnosno pružanju usluge, kao i ostvarivanje zakonskih prava Kupaca), a sa druge strane kako bi Prodavac ispunio svoje zakonske obaveze (obezbedio Kupcima realizaciju njihovih zakonskih prava kao što su pravo na odustanak od zaključenog ugovora, pravo na podnošenje reklamacije, pravo na povraćaj plaćene cene itd.), Ugovorne strane međusobno razmenjuju lične podatke Kupaca za navedene svrhe.
 •  
 • III. Ugovorne strane, u skladu sa obavezama predviđenim Ugovorom o posredovanju, u svojstvu zajedničkih rukovaoca, obrađuju sledeće podatke o ličnosti kupaca:
  •  
  • a) ime, prezime i pol;
  •  
  • b) broj mobilnog telefona;
  •  
  • c) e-mail adresa;
  •  
  • d) broj tekućeg računa (kada i ukoliko povraćaj novca vrši Prodavac a ne HES).
 •  
 • u daljem tekstu svi gore nabrojani podaci zajedno će biti označeni kao: “Podaci”.
 •  
 • IV. Ugovorne strane obrađuju Podatke u sledeće svrhe:
  •  
  • a) izvršenje zaključenog ugovora o prodaji robe između Prodavca i Kupca;
  •  
  • b) omogućavanje i realizacija prava na odustanak od zaključenog ugovora o prodaji robe odnosno pružanju usluge između Prodavca i Kupca;
  •  
  • c) omogućavanje i realizacija prava na podnošenje reklamacije u pogledu kupljene robe odnosno pružene usluge po osnovu zaključenog ugovora o prodaji robe odnosno usluge između Prodavca i Kupca.
 •  
 • V. Ugovorne strane žele da svoje poslovanje usklade sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) – u daljem tekstu: „Zakon“.
 •  
 • VI. U tom smislu, Ugovorne strane potpisivanjem ovog Ugovora žele da urede svoje odnose zajedničkih rukovaoca podataka o ličnosti u smislu člana 43. Zakona.

Imajući gore navedeno u vidu, Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:

 • 1. PREDMET UGOVORA

Ovaj Ugovor reguliše međusobna prava i obaveze Ugovornih strana kao zajedničkih rukovaoca Podataka u člana 43. Zakona, koje Podatke Ugovorne strane obrađuju u svrhe koje su definisane tačkom II Preambule.

 • 2. PODELA ODGOVORNOSTI

Ugovorne strane saglasne su da će za sve dužnosti i radnje u vezi sa pravima kupaca definisanih članovima 21. – 37. Zakona (uključujući pravo na obaveštenje o obradi, pravo na uvid i kopiju, pravo na ispravku, pravo na brisanje podataka, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor) biti zadužen HES, što znači da će HES biti odgovoran za ostvarivanje prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju od strane Ugovornih strana.

Lice za kontakt zaduženo za dužnosti i radnje u vezi sa pravima Kupaca definisanih članovima 21. – 37. Zakona u okviru HES-a je Jelena Marić ] sa kontakt podacima: jelenamaric@hes.rs.

Ugovorne strane konstatuju da će za sva ostala prava i obaveze u skladu sa Zakonom, zajednički utvrđivati odgovarajuće organizacione i tehničke mere.

 • 3. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Svaka izmena i dopuna odnosno dodatni sporazumi Ugovornih strana u vezi sa predmetom ovog Ugovora moraju biti sačinjeni u formi pisanog Aneksa između Ugovornih strana.

Ukoliko se ispostavi da je bilo koja odredba ovog Ugovora nevažeća, to neće imati uticaj na punovažnost ostatka Ugovora.

Ovaj Ugovor je zaključen posredstvom sredstava komunikacije i to: Internet.